Marx

ÍNDEX

  • Biografía
  • Marxisme
  • El Capital
  • Plusvalía
  • Conclusions
  • Bibliografía

BIOGRAFÍA

Karl Heinrich Marx. Economista, Filósof, Polític i Historiador (Tréveris, 1818-Londres,1883)
Va ser un filósof alemà jueu. Va estudiar a Bonn, Berlín i Jena.
Es va casar amb Jenny von Westphalen, el pare de la qual convertí a Marx en un demócrata radical.
Fóu el fundador del socialisme científic. Al 1848 va redactar junt a Engels el "Manifest Comunista", que propugnava la dictadura del proletariat i constituí la base doctrinal del socialisme revolucionari i el comunisme.
Una altra de les seues obres va ser "EL Capital", que la va publicar Engels quan ell va morir.

MARXISME

Marx va viure la primera gran crisi del capitalisme i de les revolucions de 1848, aleshores va elaborar una teoria econòmica per aportar explicacions a la crisi. Aquesta forma de pensar va rebre el nom de marxisme.
El marxisme és el conjunt de doctrines polítiques i filosófiques derivades de l'obra de Marx.
Marx i Engels es van basar en les teories de Hegel, Feuerbach i Adam Smith i, aleshores, van elaborar una crítica de la societat. Aquesta crítica era revolucionària i asolí una major importància quan Marx escrigué la seua obra més important, "El Capital".
Després de la mort de Marx, diversos grups han adoptat el marxisme com a la base de la seua política.
En el materialisme històric no tots els problemes històrics són economics, pero si que poden estar condiconats per l'econimia.

En la realitat economica es produeix una explotació de la classe treballadora. Els treballadors d'una empresa són els que li donen valor als productes que han fet. Aleshores l'empresari es queda una gran part de l'aportació del treballador. Ací es produeix una plusvàlua.

La superestructura tracta del grup de fenómens jurídics, polítics i ideològics juntament amb les seues institucions.

La teoria del canvi social es sentraben més en el canvi i l'evolució, i mostraven més interés per les branques socioeconómiques que per les ideològiques i culturals.

EL CAPITAL

Aquest va ser el llibre més important escrit per Marx. És tracta d'un tractat de crítica de l'economia poolítica.

El llibre explica que el capital fa funcionar la societat moderna, aleshores el poder saber sobre aquest tema és fonamental per a compendre com funciona i que és la societat moderna.

"El Capital" va ser concebut l'any 1844 i concretat el 1857 en sis parts: el capital, la propietat territorial, el treball assalariat, l'estat, el comerç exterior i meract mundial.

PLUSVALÍA

Marx distingeix en qualsevol producte el valor de l'ús del de canvi.

  • El valor d'ús és el valor que té un producte per a satisfer una necessiat, ja siga biològica(menjar) o espiritual (l'oci i la cultura)
  • El valor de canvi és el valor que té un producte al mercat, en el qual s'utilitzen els diners.

Dos objectes amb diferent valor d'ús poden tindre el mateix valor de canvi.
Una característica de la societat capitalista és que la força de treball també és una mercaderia, ja que el productor sols dispose d'aquesta força per a obtindre béns i serveis.
Els productes tenen moltes baixades i pujades de preus gràcies a la llei de l'oferta i la demanda, i la força de treball també té un preu determinat a causa de les mateixes lleis.
La força de treball té un valor de canvi (el salari que recibeixen els treballadors a canvi de treballar) i un valor d'ús (el valor per a produïr altres productes). Aquests productes tenen valor d'ús i de canvi, però el valor de canvi sempre és superior al salari dels treballadors. Si afegim a aquest valor les maquinàries que s'usen i els costos financiers sempre hi haurà una diferència.D'ací prové el nom de plusvalía (benefici del capitalista)

La proposta del marxisme és que desaparega la plusvalía. Volen que els beneficis dels productes es distribuisquen entre tots els treballadors o que l'Estat es quede un impost i amb ell faja obres públiques (escoles, carreteres…)
Encara que el sistema capitalista acumule capital, entra en depresió cíclicament.

CONCLUSIONS

Marx va ser considerat un gran filòsof i economista. Va analitzar l'evolució del capitalisme des del principi de l'economia mercantil.
Els països capitalistes són la base dels sistemes socialistes.
El capitalisme ha tingut un gran triomf en el món.

BIBLIOGRAFÍA

Les pàgines que hem consultat per a fer el treball són les següents:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License